Katedra Ekologii, Biogeochemii i Ochrony Środowiska
                           Tematyka badawcza Katedry                                             Kierownik - Prof. zw. dr hab. Aleksandra Samecka-Cymerman Katedra Ekologii, Biogeochemii i Ochrony Środowiska zajmuje się zagadnieniami ekologii, głównie ekologią roślin oraz ekologią stosowaną. Badaniem zjawisk i procesów ekologicznych z udziałem pospolicie występujących roślin wodnych i lądowych, jak i roślin o różnym stopniu zagrożenia, tj. rzadkich i ginących. Określane jest chemiczne podłoże tych zjawisk i procesów (biogeochemia), czynniki wpływające na ich przebieg, w tym ksenobiotyki - pierwiastki śladowe i związki organiczne. Biotesty, bioindykacja i modele ekotoksykologiczne są przedmiotem badań metodologicznych i zakresu ich stosowania w ochronie środowiska. W badaniach terenowych i laboratoryjnych aktywnie uczestniczą studenci przygotowujący swoje prace magisterskie, doktoranci i członkowie Koła Naukowego Ekologów. Wyniki po statystycznym opracowaniu, wspieranym specjalistycznymi programami komputerowymi, stanowią podstawę prac publikowanych w renomowanych czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym. W skład Katedry Ekologii, Biogeochemii i Ochrony Środowiska wchodzą dwie Pracownie: Dorobek naukowy pracowników Katedry to w głównej mierze prace z tematyki ekologii roślin w zakresie: ekologii populacyjnej, eksperymentalnej, matematycznej, biogeochemii realizowane przez Prof. zw. Dr hab. Aleksandrę Samecką-Cymerman, Prof. zw. Dr hab. Bronisława Wojtunia,  Dr hab. Lucynę Mróz, Dr hab. Piotra Kosibę, Dr Agnieszkę Klink, Dr Krzysztofa Kolona (Ś.P), Dr Grzegorza Kosiora, Dr inż. Andrzeja Stankiewicza, Mgr Andrzeja Rudeckiego i lab. Teresę Łysiak; ekologii i biogeochemii ekosystemów torfowiskowych, polarnych i górskich realizowane przez Prof. zw. Dr hab. Bronisława Wojtunia i Dr hab. Tomasza Szymurę. W badaniach terenowych i laboratoryjnych aktywnie uczestniczą studenci przygotowujący swoje prace magisterskie i doktorskie oraz członkowie Koła Naukowego Ekologów. Badania prowadzone w Katedrze mają charakter opracowań z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, technik i metod badawczych. Wyniki są prezentowane w publikacjach czasopism faktorowanych, które z naukowego punktu widzenia wnoszą unikalne i istotne wartości poznawcze  (patrz: Pracownicy … Publikacje), z praktycznego punktu widzenia, są podstawą efektywnych działań w ekologii stosowanej (m in. w zakresie ochrony środowiska i gospodarowania unikalnymi zasobami przyrodniczymi). Wnioski płynące z wszystkich badań mogą być wykorzystane w rozwiązywaniu problemów z zakresu ochrony środowiska i ochrony przyrody. Przykładem może być zaprojektowanie i wdrożenie siedlisk Ramsar dla torfowisk górskich w Karkonoszach i Górach Izerskich. Konwencja ramsarska, tj. Konwencja o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, chroni obszary wodno- błotne o unikatowym znaczeniu w skali całej kuli ziemskiej. Dzięki badaniom ekologiczno-florystycznym torfowisk górskich prowadzonych w naszej Katedrze możliwe było rozpoznanie takich siedlisk. Natomiast badania ekologiczno-populacyjne nad Allium sibiricum w Karkonoszach (praca doktorska dr Dagmary Martyniak) dały podstawy do właściwego rozpoznania zasobów populacji i wymagań ekologicznych tego gatunku, co jest niezbędne dla planowania ochrony tego rzadkiego gatunku w Karkonoskim Parku Narodowym i Krkonoskim Narodnim Parku w Czechach. Prowadzone obecnie prace nad 20 rzadkimi gatunkami torfowiskowymi (w ramach projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) ma na celu rozpoznanie zasobów populacji tych gatunków i określenia sposobów ich ochrony w Karkonoskim Parku Narodowym. Przykładem może być także zaprojektowany i wdrożony, bezpieczny dla środowiska przyrodniczego, o niskich kosztach utrzymania, hydrobotaniczny system oczyszczania ścieków (Oczyszczalna Ścieków – Rogowiec, Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów), utworzenie oczyszczalni hydrofitowej przy Stacji Ekologicznej "STORCZYK" w Karpaczu, badania nad Colchicum autumnale pozwoliły natomiast określić w jakich warunkach siedliskowych roślina ta produkuje bulwy o bardzo dobrej jakości nadające się do wykorzystania przez przemysł farmaceutyczny, badania nad mszakami wodnymi udowodniły, że można je wykorzystać w poszukiwaniach biogeochemicznych, między innymi złóż arsenu i złóż polimetalicznych. Katedra Ekologii, Biogeochemii i Ochrony Środowiska zajmuje się ekologią, hydrobiologią i biogeochemicznymi oraz ekotoksykologicznymi aspektami skażenia środowiska przyrodniczego. Realizujemy projekty badawcze związane z oceną stanu ekologicznego (zawartość substancji toksycznych np. metali w komponentach środowiska przyrodniczego i roślinach, bogactwo gatunkowe) rzek, jezior i gleb. Prowadzone badania mają znaczenie praktyczne i są podstawą efektywnych działań w zakresie ochrony środowiska. Nasi studenci prowadzą badania w ciekawych przyrodniczo obszarach górskich Sudetów np. w Karkonoszach, Górach Izerskich lub obszarach nizinnych np. w Przemęckim Parku Krajobrazowym, w Parkach Narodowych, Parkach Krajobrazowych i rezerwatach przyrody np. Doliny Izery, Stawy Milickie, Dolina Jezierzycy. Nasi Doktoranci oceniają stan czystości, bogactwo gatunkowe cieków wodnych, zajmują się problemami rekultywacji terenów zniszczonych przez przemysł, typowaniem gatunków przydatnych do fitoremediacji i bioindykacji.                  Umiejętności, jakie zdobywa student w Katedrze Ekologii, Biogeochemii i Ochrony Środowiska  Studenci uczą się pracować w terenie i laboratorium, zbierać materiały do badań, dane oraz prowadzić eksperymenty i badania związane z oceną jakości i ochroną środowiska. Nabywają umiejętności: metodycznych obserwacji organizmów żywych poddanych antropopresji i pozostających w warunkach stresu środowiskowego; prawidłowego pobierania prób środowiskowych (gleby, osadów dennych, wody, roślin); oszacowania skażenia w terenie i w laboratorium metodami ekologicznymi; oceny stanu środowiska przyrodniczego w danym miejscu w oparciu o obserwacje np. występujących tam gatunków roślin i zwierząt, uszkodzeń roślin obserwację pokroju drzew; oceny stanu ekologicznego zbiorników i cieków wodnych oraz ich ochrony przed zanieczyszczeniem; zdobywania podstawowej wiedzy z gleboznawstwa, opisu profilu glebowego, wyróżniania typów oraz podtypów gleb, ochrony gleby przed zanieczyszczeniem i przeciwdziałania jego skutkom; stosowania testów ekotoksykologicznych i wykrywania substancji toksycznych w środowisku, szacowania wpływu substancji toksycznych i przeciwdziałania szkodliwym skutkom skażenia środowiska. analizowania materiału biologicznego, badania jego składu chemicznego obsługi nowoczesnej aparatury, np.: spektrfotometru absorpcji atomowej,  fotometru płomieniowego, analizatora elementarnego węgla i siarki, automatycznego aparatu destylacji parą wodną, spektrokolorymetru, turbidymetru, mineralizatora mikrofalowego, ekstraktora automatycznego, bloku mineralizacyjnego, analizatora FIA, analizatora rtęci; planowania doświadczeń ekologicznych i ich opracowania statystyczno-matematycznego; wyboru najlepszej metody eksperymentalnej, prowadzenia eksperymentów terenowych i laboratoryjnych. Osiągnięcia naukowe pracowników Katedry sprzyjają zdobywaniu przez doktorantów funduszy na prowadzenie badań i stypendiów. Zdobyte w naszej Katedrze umiejętności mogą być przydatne w przyszłej pracy w Wydziałach Ochrony Środowiska zakładów pracy, terytorialnych organach samorządowych i administracji państwowej, Inspektoratach Ochrony Środowiska oraz w firmach związanych z ochroną środowiska i rekultywacją, działaniach w ramach społecznych organizacji walczących o czyste środowisko.
Wykonano w PMNwE
Współpraca Inne Pracownicy Aparatura Katedry Granty